konfiguratory 3d

Misją firmy Supremum SEO Sp. z o.o. jest dostarczanie wysokiej jakości usług związanych
z marketingiem internetowym dla firm z sektora MSP .

Celem głównym firmy Supremum SEO Sp. z o.o. w zakresie Polityki Jakości jest osiągnięcie pełnej satysfakcji Klienta, który otrzymuje konkretną usługę z zakresu pakietu usług, dzięki którym strona internetowa Klienta pozyskuje ruch z wielu kanałów dystrybucji, które bezpośrednio wpływają na ruch na stronie internetowej przy jednoczesnym uwzględnieniu wymagań przepisów krajowych, europejskich i międzynarodowych, w sposób sprawny i przyjazny dla Klienta, po konkurencyjnych cenach.

Dla utrzymania i zwiększania satysfakcji Klientów innych stron potencjalnie zainteresowanych świadczoną przez firmę działalnością oraz w celu ciągłego osiągania zadowolenia Klientów, Spółka ustaliła i przyjęła poniższe Strategiczne Cele Jakościowe:
• oferowane i dostarczane są jedynie te usługi, które spełniają potrzeby i oczekiwania Klientów, zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi,
• odpowiednio wysoki poziom jakości oferowanych usług firmy decyduje o długotrwałym utrzymaniu jej konkurencyjności,
• ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o normę PN – EN ISO 9001:2015 oraz niniejszą Politykę Jakości,
• najwyższy poziom świadczonych usług pozwala Spółce na systematyczne zwiększanie konkurencyjności oraz ciągły jej rozwój,
• tworzenie i rozwijanie usług oferowanych przez Spółkę następuje w sposób kompetentny, sprawny oraz uwzględniający potrzeby Klientów,
• Klienci Spółki otrzymują od niej całościową i niezbędną dla nich wiedzę na temat świadczonych usług,
• ciągłe monitorowanie i doskonalenie procesów, zapewnia systematyczną poprawę działania, zwiększenie produktywności oraz obniżenie kosztów,
• ciągłe komunikowanie i informowanie o Polityce i Celach Jakości wszystkich pracowników/pracobiorców, na wszystkich istniejących w Spółce poziomach zarządzania, a także dla wszystkich stanowisk,
• ustawiczne podnoszenie kompetencji pracowników/pracobiorców Spółki,
• realizację działalności w sposób sprawny, kompetentny z uwzględnieniem oczekiwań odbiorcy,
• ciągłą poprawę jakości realizowanych usług poprzez systematyczne unowocześnianie wyposażenia oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii komunikacji,
• minimalizację zagrożeń oraz wykorzystanie istniejących szans w kontekście działalności Spółki
i przyjętych dla niej Celów działania.

Odpowiedzialność za osiąganie wyznaczonego poziomu jakości oferowanych usług dotyczy każdego pracownika/pracobiorcy Spółki, a osiągana jest przez stosowny podział zadań i kompetencji pracowniczych.

Za ustanowienie, wdrożenie i utrzymywanie Polityki Jakości oraz umożliwienie jej realizacji tak, aby każdy pracownik/pracobiorca był w stanie uczestniczyć w realizacji Celów Jakości odpowiedzialny jest Prezes Spółki.

Ustanawiając przedstawioną w niniejszym dokumencie Politykę Jakości, Prezes Spółki zapewnia, że:
• jest ona stosowna do celów działania Spółki oraz jej kontekstu zewnętrznego i wewnętrznego,
• oparta jest i wspiera strategiczne kierunki rozwoju Spółki,
• stanowi ramy umożliwiające wyznaczenie Celów Jakości,
• wyraża osobiste zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa w powstanie warunków niezbędnych do jej realizacji we wszystkich obszarach działań firmy, a także do osiągania opracowanych Celów Jakościowych.

Zarząd Spółki wraz z pracownikami/pracobiorcami zobowiązuje się do utrzymania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN – EN ISO 9001:2015,
a także do doskonalenia skuteczności Systemu oraz zapewnienia zasobów niezbędnych do funkcjonowania Systemu i jego rozwoju.

 

Firma Supremum SEO Sp. z o.o. stosuję się do Kodeksu Etyki dla przedsiębiorców opracowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą: Kodeks etyki dla przedsiębiorców
Firma Supremum SEO Sp. z o.o. w przypadku realizacji tzw. usług pakietowych stosuje następujący regulamin: Regulamin 2019